ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ သင္ယူေျဖဆိုနိုင္ေသာ (Certificate) လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း(၁)

【Zawgyi】

■ Ever Smile

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းဘြဲ႕ရၿပီး၊ ဆန္းမြန္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူၾကေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၊နိုင္ငံျခားသား မည္သူမဆို မိမိသင္ယူေနေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Certificate လက္မွတ္မ်ားယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။

အလုပ္ရဖို႔အတြက္ လက္မွတ္စာေမးပြဲပါ။ေက်ာင္းတက္ထားတာပဲ။ မေျဖလည္းရတာပဲလို႔ ထင္ရေပမယ့္

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမတူ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမတူေသာေၾကာင့္၊ေက်ာင္းသား မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ႏွိုင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက တစ္နိုင္ငံလုံးအေနျဖင့္ တေျပးညီ  အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သက္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ယွဥ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္သာမက အလုပ္ခြင္ထဲ ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းလည္း စြမ္းရည္ျမင့္ဖို႔အတြက္ ဝင္ေျဖၾကပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါက ေသခ်ာေပါက္မိမိသင္ယူေလ့လာေနေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ Certificate မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆို၊ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားယူထားသင့္ပါသည္။

Certificate မ်ားကို ဘာသာရပ္အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမွ အစ အဂၤလိပ္စာ၊ စီးပြားေရး စသျဖင့္ ပါပဲ။

အရင္ဆုံး စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားေျဖဆိုေလ့ရွိတာကို  ေလ့လာၾကည့္ပါက 

ကုမၸဏီမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အဓိကစာေမးပြဲကေတာ့ Book Keeping & Accounting လက္မွတ္မ်ား ေျဖဆိုၾကတာမ်ားပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လက္မွတ္ဟုဆိုပါက
1. 全経簿記(ぜんけいぼき)
2. 日商簿記(にっしょうぼき)စသည့္ ၂မ်ိဳးက လူသိမ်ားၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ားေသာစာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာေမးပြဲမ်ားသည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းမွအစ ႐ုံးဌာနပိုင္း စာရင္းပိုင္းလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မရွိမျဖစ္ယူၾကရသည့္ စာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္မွာ ပညာသင္ၾကားေနေသာ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသာမက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားပါ ေျဖဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။
အမွတ္၁၀၀ မွာ အမွတ္၇ဝေက်ာ္ရမွ ေအာင္မွာပါ။

တစ္ခုခ်င္းစီကို ရွင္းျပရမည္ဆိုပါက

👉全経簿記(ぜんけいぼき)

Level 3,2,1,Upper Level မ်ားရွိပါတယ္။စာေမးပြဲေတြကေတာ့ 2လ၊5လ၊7လႏွင့္ 11လ စသည္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး4ႀကိမ္ရွိပါတယ္။ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္းႏႈန္းျမင့္ပါတယ္။
Level 3 က ပ်မ္မၽွေအာင္ခ်က္ 69%၊ Level 2 က ပ်မ္းမၽွေအာင္ခ်က္ 52% ႏွင့္ Level 1 ကေတာ့ပ်မ္းမၽွေအာင္ခ်က္ရာခိုင္းႏႈန္း 49% ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ Upper Level 20% ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္။

မည္သူမဆိုေအာင္နိုင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္မႈအားသာလိုအပ္ပါတယ္။
စာေမးပြဲေျဖဆိုတဲ့အခါမွာေတာ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုေသခ်ာေရးရပါတယ္။ လြယ္တယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္ လက္ေရးနဲ႔ ဂဏန္းေရးတာကို အမွတ္ေပးတဲ့အခါ အရမ္းၾကပ္ပါတယ္။
လက္ေရးပီသေအာင္အေရးက်င့္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစာေမးပြဲကို Level 2 အထိေအာင္ျမင္ထားပါက စာရင္းေသခ်ာစြာ အေကာင့္ခြဲ၍ ထည့္သြင္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံကုမၸဏီ႐ုံးဌာနတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ေျဖဆိုထားသင့္တဲ့စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

👉日商簿記(にっしょうぼき)

日商簿記(にっしょうぼき)ကေတာ့ ပိုျမင့္တဲ့Brand လို႔ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။Level 4,3,2,1 စသည္ျဖင့္ရွိပါတယ္။ level 1 ကအျမင့္ဆုံးအဆင့္ပါေနာ္။
Level 4ကေတာ့ အလယ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသာေျဖဆိုေလ့ရွိၾကၿပီး
Level 3 မွစ၍ ဆန္းမြန္း ၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ 2လ၊6လႏွင့္ 11လပိုင္းမ်ားတြင္ Level 3,2 စာေမးပြဲမ်ားရွိၿပီး Level 1 ကေတာ့ 6လႏွင့္ 11လပိုင္း တစ္ႏွစ္တြင္ ၂ႀကိမ္သာ က်င္းပပါတယ္။

Level 3 ေအာင္လက္မွတ္ရွိထားသည္ဆိုရင္ကို ေတာ္ေတာ္အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားပါက အလုပ္ေလၽွာက္ထားရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။
Level 2 ေအာင္ျမင္ပါက ဂ်ပန္ကုမၸဏီစာရင္းဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားဆိုပါက Level 3 ႏွင့္ပင္ အလုပ္ခန႔္အပ္ၾကပါတယ္။

ဒီစာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ Level 3 က 40% Level 2 က 30% ႏွင့္ Level 1 ကေတာ့ 10% သာေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္။

ဒီေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းေတြက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေအာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ပါက ပိုလို႔ပင္ အလုပ္ေလၽွာက္ထားသည့္အခါတြင္ အသုံးဝင္ပါတယ္။
စီးပြားေရးအထူးျပဳဘာသာရပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခက္ဆုံးႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားပါက အလုပ္ေလၽွာက္ထားရလြယ္ကူေသာစာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။

👉ဂ်ပန္မွာလည္း လက္မွတ္အသုံးဝင္

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း က်ေနာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္မျခား Certificate လက္မွတ္မ်ားအလြန္သေဘာက်ၾကပါတယ္။
ခက္ခဲတာကိုသာမက လြယ္လြယ္ကူကူယူလို႔ရတဲ့ 所得税(しょとくぜい)ဝင္ေငြခြန္တြက္ခ်က္နည္းကိုလည္း Certificate ရွိပါတယ္။

အျခားေသာ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္လြယ္ေသာ လက္မွတ္မ်ားအမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။ မိမိဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုပါက လြယ္တာကအစ ခက္ခဲေသာ လက္မွတ္မ်ားအထိတိုင္ ႀကိဳးစားယူထားသင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းပါရေစေနာ္။
ကိုယ္ရထားတဲ့လက္မွတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ကုမၸဏီမွာအလုပ္ဝင္ရင္ ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခုကို လခ ယမ္း5000 တိုးေပးေလ့ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း အလုပ္ေလၽွာက္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ရည္ေသြးထားပါေနာ္။

အဆင္ေျပပါေစ။

Ever Smile

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀