အစမ္းခန႔္ကာလ

■EM

【Zawgyi】          Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

ဂ်ပန္လိုေတာ့ 試用期間(しようきかん)လို႔ေခၚပါတယ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွာ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ဝင္တဲ့အခါ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမျဖစ္ခင္ အစမ္းခန႔္ကာလအျဖစ္ ၁လမွ ၆လအထိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။အမ်ားဆုံး ၁ႏွစ္ပါတဲ့ေနာ္။

ဂ်ပန္ဥပေဒအရ အလုပ္ခန႔္တဲ့အခါ ကုမၸဏီ x ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

雇用契約書(こようけいやくしょ)ဆိုတဲ့အလုပ္ခန႔္အပ္ေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါတယ္။

စာခ်ဳပ္ထဲမွာ အလုပ္တာဝန္၊ေနရာ၊လစာ တို႔အျပင္ “အစမ္းခန႔္ကာလ“ဟု ေဖာ္ျပထားတာရွိပါတယ္။

(※အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း၊ကုမၸဏီဝန္ထမ္းသာ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္)

အစမ္းခန႔္ဆိုေတာ့ ?? အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုသလဲ။

(၁)အစမ္းခန႔္ကာလအတြင္း  ကုမၸဏီဘက္မွ မႀကိဳက္ရင္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမခန႔္ေတာ့ဘူးလား??

(၂)  ဝန္ထမ္းဘက္မွ မႀကိဳက္ရင္ ထြက္လိုက္လို႔ရလား??

ဆိုတဲ့အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္မၽွေဝခ်င္ပါတယ္။

အစမ္းခန႔္ကာလဟာ

အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမျဖစ္ခင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ၊ အလုပ္တက္ေရာက္မႈ၊စြမ္းရည္ စသည္ကို စစ္ေဆး၊အမွတ္ေပးတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။

အစမ္းကာလၿပီးလို႔ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းခန႔္အပ္တာကိုေတာ့ 本採用(ほんさいよう)လို႔ေခၚပါတယ္။

本採用မွာလည္း ခန႔္အပ္ေၾကာင္း အသိေပးစာရြက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။


ဒီကာလမွာ အမ်ားစိတ္ပူတတ္တာေလးက
(၁) အစမ္းကာလမွာ ကုမၸဏီဘက္မွ မႀကိဳက္ရင္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမခန႔္ေတာ့ဘူးလား။

*ကုမၸဏီဘက္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံမႈမရွိဘဲ အလုပ္ျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး(ကိုးကား – 労働契約法16条:Labor Contracts Act, Article 16)။

အစမ္းကာလၿပီးေနာက္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းဆက္မခန႔္ဘူးဆိုတာက အလုပ္ျဖဳတ္တာနဲ႔အတူတူပါပဲတဲ့။

ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္၊လူမႈေရးနယ္ပယ္အေနႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းမမၽွတတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အလုပ္ျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး။

ဥပမာ – “မင္းက ငါတို႔ကုမၸဏီႏွင့္ မကိုက္ညီလို႔ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမခန႔္ပါ” “မင္းက ငါတို႔ေမၽွာ္လင့္ထားသလို မဟုတ္လို႔”ဆိုတာမ်ိဳးေျပာၿပီး မခန႔္ရင္

ဒါဟာ မေရရာမေသခ်ာတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေမၽွာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာလို႔ ဆိုရင္၊ ယခင္အလုပ္စာခ်ဳပ္မွာကတည္းက လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ေသခ်ာေဖာ္ျပထားရပါမယ္။

စာခ်ဳပ္မွာ – “စြမ္းရည္အေပၚမူတည္ၿပီး အစမ္းခန႔္ကာလ ပိုတိုးဖို႔ ရွိသည္” “~~~အခ်က္ေတြႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမခန႔္အပ္ပါ” စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရပါမယ္။

ေဖာ္ျပမထားဘဲ ေျပာလာရင္ လက္မခံနိုင္စရာပါ။

ဒါေပမယ့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွမတတ္နိုင္ပါဘူး။

၁။ အလုပ္တက္ေရာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္မီျခင္း၊အလုပ္ခ်ိန္အျမဲေနာက္က်ျခင္း။
၂။ ၃ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း
၃။ လြန္ကဲေသာ ရိုင္းျပၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူမ်ားျပဳမႈေျပာဆိုျခင္း၊(လက္မခံနိုင္ေလာက္တဲ့အေျခအေန)
၄။ CV form မွာ လိမ္လည္ေရးသားထားျခင္း
ေျပာမယ္ဆို ဝန္ထမ္းဘက္က အမွားေပါ့ေနာ္။

တစ္ခုပဲ မွတ္ထားသင့္တာက မဆီေလ်ာ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီဘက္မွ ထြက္ပါလို႔ ေျပာခြင့္မရွိပါဘူး။(ဒါေပမယ့္ black list ကုမၸဏီေတြကေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့ေနာ္)


(၂) အစမ္းကာလအတြင္း ဝန္ထမ္းဘက္မွ မႀကိဳက္ရင္ ထြက္လိုက္လို႔ရတာလား။

ဝန္ထမ္းဘက္မွ ထြက္ခ်င္လၽွင္လည္း ခိုင္လုံတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္တကြ တင္ျပရပါတယ္။အထူးတလည္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတာ့ မရွိပါဘူး။
အနည္းဆုံး မထြက္ခင္ ၂ပတ္ႀကိဳတင္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားရပါတယ္ (ကုမၸဏီအလိုက္ ၁လႀကိဳတင္ေျပာရတာလည္း ရွိ)။


အစမ္းကာလမွာ အေရးႀကီးဆုံးက ႀကိဳးစားမႈပါပဲေနာ္။ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူရပါတယ္။

ဒီေန႔ ေျပာျပခ်င္တာက

ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္ပနိုင္ငံမွာ ဗီဇာျပႆနာေတြ၊ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားတာေတြ အမ်ားႀကီး ၾကဳံေတြ႕ရပါတယ္။
အစမ္းခန႔္ကာလၿပီးသြားလို႔ မခန႔္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ေျပာလာရင္ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္သစ္ရွာဖို႔က မလြယ္ပါဘူး။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီတိုင္း အေကာင္းခ်ည္းမဟုတ္သလို၊ အဆိုးႀကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုးတဲ့ကုမၸဏီဆိုရင္ black list ဝင္ေနၿပီး၊ ブラック企業လို႔ကို အမည္တြင္ေနတာပါ။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရင္ ကုမၸဏီဖက္မွာ တစ္စုံ၊ကိုယ့္ဆီမွာ တစ္စုံရွိၿပီး ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုလို႔ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ စာဖတ္သူငယ္ခ်င္းတို႔ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာဖတ္ရႈပါ။ကုမၸဏီကို ေသခ်ာေလ့လာပါလို႔။

အဆင္ေျပပါေစ။

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗