သူငယ္ခ်င္းတို႔ သိပါသလား

ဂ်ပန္ကုမၸဏီက နိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ခန႔္အပ္တဲ့အခါ ဒီလိုအခ်က္ေတြႏွင့္အညီ ခန႔္ရပါတယ္တဲ့။

(zawgyi font)

ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြႏွင့္ ညႇိၾကည့္ေပါ့ေနာ္။
မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ နည္းနည္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါၿပီ။
ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏အေျခခံအလုပ္ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊နိုင္ငံျခားသားခန႔္အပ္ျခင္း၊အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြ အရ ကန႔္သတ္ထားပါတယ္။
ခၽြင္းခ်က္လည္း ရွိေပမဲ့ ဒီနည္းေတြကိုပဲ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ပါတယ္တဲ့။

ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္

ကုမၸဏီဘက္မွ လိုက္နာရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီက ဒီလို ဥပေဒက်င့္သုံးေနလား???

၁။ နိုင္ငံသားခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ
ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းရဲ႕ မိခင္ နိုင္ငံက  ဂ်ပန္ထက္ ျမင့္ေနပါေစ၊နိမ့္ေနပါေစ၊ ဥပေဒပိုင္း မတူညီပါေစ ၊ႏွိုင္းယွဥ္ခြဲျခားအလုပ္ခိုင္းျခင္း မျပဳရပါတဲ့။
ဘယ္ႏိုင္ငံသားမို႔လို႔ ဒါပဲ လုပ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အားလံုး တန္းတူလုပ္ကိုင္ရမွာေပါ့ေနာ္။ အဓိကကေတာ့ လူမ်ိဳးေရး မခြဲျခားဖို႔ပါတဲ့။

၂။ အလုပ္အမ်ိဳးအစားကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရပါမယ္။
အလုပ္စာခ်ဳပ္သည့္အခါ အလုပ္လစာ၊အလုပ္ခ်ိန္စသည္တို႔ကို အလုပ္လုပ္မယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားကို  အလုံးစုံ အတိအက် အသိေပးရပါမယ္။
အထူးသျဖင့္ လစာေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ပါက စာရြက္စာတမ္းႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရမယ္တဲ့။
ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္ေလၽွာက္တဲ့အခါ လစာ၊အလုပ္ခ်ိန္စသည္တို႔ကို ေရးသားထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို စစ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။
ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ေသခ်ာစစ္၊ အဲ့ဒါမွ အမွားမပါမွာေလေနာ္။

၃။ အတင္းအဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ေငြေၾကးၾကားျဖတ္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ
အလုပ္ခန႔္တဲ့သူ (ကုမၸဏီ) ဘက္မွ မသက္ဆိုင္တဲ့အလုပ္ အတင္းအဓမၼအလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္အလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ ဝန္ထမ္းရဲ့ အလိုဆႏၵနဲ႔ ဆန႔္က်င္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရပါ။
မိမိအလုပ္တာဝန္ကိုေတာ့ ေသခ်ာလုပ္ရမွာေပါ့ေနာ္။
ၿပီးေတာ့ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္ဝင္ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းဆီမွ ပြဲချဖတ္ယူတာမ်ိဳး မလုပ္ရဘူးတဲ့။

ဝန္ထမ္းရဲ႕ အာမခံေၾကးနဲ႔ အခြန္နႈန္းေတြ ျဖတ္တာနဲ႔မဆိုင္ဘူးေနာ္။

၄။စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မျပည့္ခင္ အလုပ္ထြက္ နစ္နာေၾကးစာခ်ဳပ္၊ဝန္ခံကတိ မေတာင္းရ

အကယ္၍ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုန္ခင္ အလုပ္ထြက္ခဲ့ပါက ေငြေလ်ာ္ပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိေတာင္းျခင္းမ်ား၊နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
ဒါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းက ကုမၸဏီေတြ လိုက္နာရတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ပ အလုပ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။

၅။ အလုပ္အတြင္း ထိခိုက္ရွနာျဖစ္၍ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ဝန္ထမ္းအား အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ
အလုပ္တာဝန္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ နာမက်န္း ျဖစ္လို႔ ေဆးကုသမႈခံယူ အလုပ္နားခြင့္ယူေနစဥ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင့္ယူၿပီး ရက္၃၀ အတြင္း အလုပ္မျဖဳတ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ေသခ်ာ ကုသေပးရတာေပါ့ေနာ္။ ေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီဆိုမွ ျဖဳတ္တန္ျဖဳတ္ရပါတယ္တဲ့။

၆။ အလုပ္ျဖဳတ္လၽွင္ ရက္၃၀ႏွင့္အထက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးရမယ္
အလုပ္သမားကို အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ခ်က္က ရက္၃၀ႏွင့္အထက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမယ္။
ရက္၃၀ထက္ ေနာက္က်ၿပီး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရင္ ေနာက္က်တဲ့ရက္အေရအတြက္ရဲ့ အလုပ္ခကို ေပးေခ်ရမယ္တဲ့။
ဒါေပမဲ့ ခၽြင္းခ်က္အေနႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္သင့္ျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမလည္ပတ္နိုင္ဘဲ အလုပ္ျဖဳတ္ရတဲ့အခ်ိန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမွာ အျပစ္ရွိခဲ့လို႔ ျဖဳတ္ရတဲ့အခါဆိုရင္ေတာ့ ေငြေပးေခ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့။

၇။ အလုပ္ခေငြေပးေခ်မႈ
အလုပ္ခကို ေငြေၾကးပုံစံျဖင့္ တစ္လကို တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ သတ္မွတ္ရက္မွာ ေပးေခ်ေပးရပါမယ္။(ပစၥည္းအစားထိုးေပးေခ်ျခင္းမျပဳရ)
တစ္ဖန္ ဝင္ေငြပမာဏအလိုက္ အခြန္ေငြ၊အာမခံေၾကးစတဲ့ အလုပ္ဝန္ထမ္းဘက္မွ ေပးေဆာင္ရမယ့္ပမာဏကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးေခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
အလုပ္ဝန္ထမ္းအလုပ္ထြက္သည့္အခါ ေပးေခ်ဖို႔က်န္ရွိတဲ့ အလုပ္ခကို လစာပမာဏ ေတာင္းဆိုၿပီး ၇ရက္အတြင္း ေပးေခ်ေပးရပါတယ္။

၈။ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ
အလုပ္ဝန္ထမ္းအတြက္ လုပ္ခကို အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခအထက္ ေပးေခ်ေပးရပါမယ္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခက နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ႏႈန္းထားကြာျခားၿပီး၊
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္လည္း ကြာျခားပါေသးတယ္။
တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ႕ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခက တစ္နာရီ ၉၅၈ယန္း ျဖစ္ၿပီး၊ အိုဆာကာၿမိဳ႕မွာေတာ့ အနိမ့္ဆံုးတစ္နာရီ ၉၀၉ယန္းပါတဲ့ေနာ္။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ မတူပါဘူး။

၉။ အလုပ္ခ်ိန္၊အလုပ္နားရက္
ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားတဲ့အလုပ္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁ရက္ကို အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(၈)နာရီ၊ ၁ပတ္လၽွင္ နာရီ၄၀ (အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ တစ္ပတ္ ၄၄နာရီ)သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
သတ္မွတ္နားရက္ကေတာ့ အနည္းဆုံး ၁ပတ္လၽွင္ ၁ရက္၊ ၄ပတ္လၽွင္ ၄ရက္ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၁၀။ သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ၊အလုပ္နားရက္တြင္ ၊ ညနက္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ
သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပႏွင့္ အလုပ္နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစလိုပါက စာရြက္စာတမ္းတင္ျပေပးရပါမယ္။
တစ္ဖန္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပအတြင္း အလုပ္လုပ္ျခင္း (သို႔) အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း အတြက္ ထိုေန႔လုပ္ခ၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ေပးေဆာင္ရၿပီး၊
ညနက္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ (ည၁၀နာရီမွ မနက္ ၅နာရီအထိ) လုပ္ခ၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ အခ်ိန္ပို ေၾကးေပးေဆာင္ပါတယ္တဲ့။
အခ်ိန္ပို လုပ္ထားတာေတာင္ ေငြရွင္းမေပးတဲ့ ကုမၸဏီကေတာ့ ブラック企業 (sweatshop) ဆိုၿပီး အမည္ဆိုး တြင္တာေပါ့။

၁၁။ လစာျပည့္ခြင့္ရက္(ႏွစ္ျပည့္ခြင့္)
အလုပ္ဝင္ၿပီး ၆လၾကာၿပီးေနာက္ ၊အလုပ္ဆင္းသည့္ရက္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီခဲ့ပါလၽွင္ ႏွစ္ျပည့္ခြင့္ စတင္ခံစားရပါမယ္။ ၆လသက္တမ္းဆိုရင္ ၁၀ရက္ ႏွစ္ျပည့္ခြင့္ပါ။

၁၂။ ေငြေၾကးျပႆနာ မျဖစ္ရေလေအာင္
ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားတိုင္း မိမိရဲ့ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ နိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ ၊ my number ကဒ္ကို  အျမဲေဆာင္ထားရပါမယ္။
တျခားသူကို အပ္ႏွံထားတာမ်ိဳး မလုပ္ရပါ။ အျပင္ခဏသြားရင္ေတာင္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ 在留カード resident card မပါမျဖစ္ ယူသြားရပါတယ္။
ကုမၸဏီကိုလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္ေပးထားရပါတယ္။
ကုမၸဏီအေနနဲ႔ကေတာ့ သတ္မွတ္အခ်ိန္အလိုက္ လစာေငြ ေပးေခ်ရၿပီး၊ အလုပ္ဝန္ထမ္းအလုပ္ထြက္သည့္အခါ အလုပ္ခပမာဏေတာင္းခံၿပီး ၇ရက္အတြင္း ေပးရန္လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။

၁၃။ အလုပ္လုံျခဳံေရး
အလုပ္ဝန္ထမ္းရဲ့ လုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ ဝန္ထမ္းအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အလုပ္၊က်န္းမာေရးဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ေစျခင္း ကို တားျမစ္ထားၿပီး၊
ဝန္ထမ္း က်န္းမာလုံျခဳံေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေစျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာက  ဒီလို နည္းဥပေဒေလးေတြ သတ္မွတ္ထားေတာ့  အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။

ဒီ့ထက္လည္း ဥပေဒထုတ္ထားေတြ ရွိပါေသးတယ္။

“ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလိုက်င့္” ဆိုသလို သူတို႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းကိုေတာ့လိုက္နာရမွာေပါ့ေနာ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီဘက္ကလည္းလိုက္နာရသလို၊ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း လိုက္နာရမွာေပါ့။

သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပပါေစ။

ကိုးကား။ ။

http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1c.html


(Unicode)

သူငယ်ချင်းတို့ သိပါသလား
ဂျပန်ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို အလုပ်ခန့်အပ်တဲ့အခါ ဒီလိုအချက်တွေနှင့်အညီ ခန့်ရပါတယ်တဲ့။

ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေနှင့် ညှိကြည့်ပေါ့နော်။

မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အခြေခံအလုပ်ဥပဒေမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ၊နိုင်ငံခြားသားခန့်အပ်ခြင်း၊အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေတွေ အရ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။

ချွင်းချက်လည်း ရှိပေမဲ့ ဒီနည်းတွေကိုပဲ အခြေခံပြီး သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့။

ကြည့်ကြည့်ရအောင်

ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပေါ့နော်

ကုမ္ပဏီဘက်မှ လိုက်နာရမယ့် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ဒီလို ဥပဒေကျင့်သုံးနေလား။???

၁။ နိုင်ငံသားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုလုပ်ရပါ
နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းရဲ့ မိခင် နိုင်ငံက  ဂျပန်ထက် မြင့်နေပါစေ၊နိမ့်နေပါစေ၊ ဥပဒေပိုင်း မတူညီပါစေ ၊နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြားအလုပ်ခိုင်းခြင်း မပြုရပါတဲ့။

ဘယ်နိုင်ငံသားမို့လို့ ဒါပဲ လုပ်ဆိုတာမျိုးကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အားလုံး တန်းတူလုပ်ကိုင်ရမှာပေါ့နော်။ အဓိကကတော့ လူမျိုးရေး မခွဲခြားဖို့ပါတဲ့။

၂။ အလုပ်အမျိုးအစားကို တိတိကျကျ ရှင်းလင်းဖော်ပြရပါမယ်။
အလုပ်စာချုပ်သည့်အခါ အလုပ်လစာ၊အလုပ်ချိန်စသည်တို့ကို အလုပ်လုပ်မယ့် နိုင်ငံခြားသားကို  အလုံးစုံ အတိအကျ အသိပေးရပါမယ်။

အထူးသဖြင့် လစာငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်ပါက စာရွက်စာတမ်းနှင့်တကွ ရှင်းလင်းဖော်ပြရမယ်တဲ့။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ လစာ၊အလုပ်ချိန်စသည်တို့ကို ရေးသားထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။

ကိုယ့်ဘက်ကလည်း သေချာစစ်၊ အဲ့ဒါမှ အမှားမပါမှာလေနော်။

၃။ အတင်းအဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ငွေကြေးကြားဖြတ်ယူခြင်း မပြုလုပ်ရပါ
အလုပ်ခန့်တဲ့သူ (ကုမ္ပဏီ) ဘက်မှ မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ် အတင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်အလုပ်ခိုင်းခြင်း၊

ဝန်ထမ်းရဲ့ အလိုဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း မပြုရပါ။ မိမိအလုပ်တာဝန်ကိုတော့ သေချာလုပ်ရမှာပေါ့နော်။
ပြီးတော့ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ အလုပ်ဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းဆီမှ ပွဲခဖြတ်ယူတာမျိုး မလုပ်ရဘူးတဲ့။

ဝန်ထမ်းရဲ့ အာမခံကြေးနဲ့ အခွန်နှုန်းတွေ ဖြတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။

၄။စာချုပ်သက်တမ်း မပြည့်ခင် အလုပ်ထွက် နစ်နာကြေးစာချုပ်၊ဝန်ခံကတိ မတောင်းရ

အကယ်၍ စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အလုပ်ထွက်ခဲ့ပါက ငွေလျော်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိတောင်းခြင်းများ၊နစ်နာကြေးပေးဆောင်ရမည်ဟု စာချုပ်ချုပ်ထားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။

ဒါက ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းက ကုမ္ပဏီတွေ လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ပ အလုပ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေပြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်။

၅။ အလုပ်အတွင်း ထိခိုက်ရှနာဖြစ်၍ ဆေးကုသမှုခံယူနေသော ဝန်ထမ်းအား အလုပ်ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ
အလုပ်တာဝန်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ နာမကျန်း ဖြစ်လို့ ဆေးကုသမှုခံယူ အလုပ်နားခွင့်ယူနေစဉ်နှင့် အလုပ်ခွင့်ယူပြီး ရက်၃၀ အတွင်း အလုပ်မဖြုတ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

သေချာ ကုသပေးရတာပေါ့နော်။ ပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုမှ ဖြုတ်တန်ဖြုတ်ရပါတယ်တဲ့။

၆။ အလုပ်ဖြုတ်လျှင် ရက်၃ဝနှင့်အထက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးရမယ်
အလုပ်သမားကို အလုပ်ဖြုတ်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ချက်က ရက်၃ဝနှင့်အထက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးရပါမယ်။

ရက်၃ဝထက် နောက်ကျပြီး အကြောင်းကြားခဲ့ရင် နောက်ကျတဲ့ရက်အရေအတွက်ရဲ့ အလုပ်ခကို ပေးချေရမယ်တဲ့။

ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်အနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သင့်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းကြောင့် လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်ဘဲ အလုပ်ဖြုတ်ရတဲ့အချိန်နှင့် ဝန်ထမ်းမှာ အပြစ်ရှိခဲ့လို့ ဖြုတ်ရတဲ့အခါဆိုရင်တော့ ငွေပေးချေစရာမလိုပါဘူးတဲ့။

၇။ အလုပ်ခငွေပေးချေမှု
အလုပ်ခကို ငွေကြေးပုံစံဖြင့် တစ်လကို တစ်ကြိမ်နှင့် အထက် သတ်မှတ်ရက်မှာ ပေးချေပေးရပါမယ်။(ပစ္စည်းအစားထိုးပေးချေခြင်းမပြုရ)
တစ်ဖန် ဝင်ငွေပမာဏအလိုက် အခွန်ငွေ၊အာမခံကြေးစတဲ့ အလုပ်ဝန်ထမ်းဘက်မှ ပေးဆောင်ရမယ့်ပမာဏကို အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ပေးချေပေးနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ဝန်ထမ်းအလုပ်ထွက်သည့်အခါ ပေးချေဖို့ကျန်ရှိတဲ့ အလုပ်ခကို လစာပမာဏ တောင်းဆိုပြီး ရရက်အတွင်း ပေးချေပေးရပါတယ်။

၈။ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ
အလုပ်ဝန်ထမ်းအတွက် လုပ်ခကို အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခအထက် ပေးချေပေးရပါမယ်။

အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခက နယ်မြေဒေသအလိုက် နှုန်းထားကွာခြားပြီး၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်လည်း ကွာခြားပါသေးတယ်။

တိုကျိုမြို့ရဲ့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခက တစ်နာရီ ၉၅၈ယန်း ဖြစ်ပြီး၊ အိုဆာကာမြို့မှာတော့ အနိမ့်ဆုံးတစ်နာရီ ၉၀၉ယန်းပါတဲ့နော်။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူပါဘူး။

၉။ အလုပ်ချိန်၊အလုပ်နားရက်
ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ချိန်ကတော့ ၁ရက်ကို အလုပ်လုပ်ချိန်(၈)နာရီ၊ ၁ပတ်လျှင် နာရီ၄၀ (အချို့သော အလုပ်များတွင် တစ်ပတ် ၄၄နာရီ)သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သတ်မှတ်နားရက်ကတော့ အနည်းဆုံး ၁ပတ်လျှင် ၁ရက်၊ ၄ပတ်လျှင် ၄ရက်နှင့်အထက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

၁၀။ သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်ပြင်ပ၊အလုပ်နားရက်တွင် ၊ ညနက်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ
သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်ပြင်ပနှင့် အလုပ်နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်စေလိုပါက စာရွက်စာတမ်းတင်ပြပေးရပါမယ်။
တစ်ဖန် အလုပ်ချိန်ပြင်ပအတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) အချိန်ပိုဆင်းခြင်း အတွက် ထိုနေ့လုပ်ခ၏ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပေးဆောင်ရပြီး၊
ညနက်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ (ည၁ဝနာရီမှ မနက် ၅နာရီအထိ) လုပ်ခ၏ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းအထက် အချိန်ပို ကြေးပေးဆောင်ပါတယ်တဲ့။ အချိန်ပို လုပ်ထားတာတောင် ငွေရှင်းမပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ ブラック企業 (sweatshop) ဆိုပြီး အမည်ဆိုး တွင်တာပေါ့။

၁၁။ လစာပြည့်ခွင့်ရက်(နှစ်ပြည့်ခွင့်)
အလုပ်ဝင်ပြီး ၆လကြာပြီးနောက် ၊အလုပ်ဆင်းသည့်ရက် ၈ဝရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခဲ့ပါလျှင် နှစ်ပြည့်ခွင့် စတင်ခံစားရပါမယ်။

၆လသက်တမ်းဆိုရင် ၁ဝရက် နှစ်ပြည့်ခွင့်ပါ။

၁၂။ ငွေကြေးပြဿနာ မဖြစ်ရလေအောင်
ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်း မိမိရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် နေထိုင်ခွင့်ကတ် ၊ my number ကဒ်ကို  အမြဲဆောင်ထားရပါမယ်။တခြားသူကို အပ်နှံထားတာမျိုး မလုပ်ရပါ။

အပြင်ခဏသွားရင်တောင် နေထိုင်ခွင့်ကတ် 在留カード resident card မပါမဖြစ် ယူသွားရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ အကုန်ပေးထားရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ သတ်မှတ်အချိန်အလိုက် လစာငွေ ပေးချေရပြီး၊ အလုပ်ဝန်ထမ်းအလုပ်ထွက်သည့်အခါ အလုပ်ခပမာဏတောင်းခံပြီး ရရက်အတွင်း ပေးရန်လိုအပ်သည့် ငွေကြေး၊ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးဆောင်ရပါတယ်။

၁၃။ အလုပ်လုံခြုံရေး
အလုပ်ဝန်ထမ်းရဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် ဝန်ထမ်းအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အလုပ်၊ကျန်းမာရေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေခြင်း ကို တားမြစ်ထားပြီး၊ ဝန်ထမ်း ကျန်းမာလုံခြုံရေးအတွက် ပညာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစေခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ဂျပန်မှာက  ဒီလို နည်းဥပဒေလေးတွေ သတ်မှတ်ထားတော့  အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သေချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။

ဒီ့ထက်လည်း ဥပဒေထုတ်ထားတွေ ရှိပါသေးတယ်။

“ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်” ဆိုသလို သူတို့ရဲ့ စည်းမျဉ်းကိုတော့လိုက်နာရမှာပေါ့နော်။

ဂျပန်ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းလိုက်နာရသလို၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း လိုက်နာရမှာပေါ့။

သူငယ်ချင်းတို့လည်း အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပါစေ။

ကိုးကား။ ။

http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1c.html

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗