အလုပ္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ဂ်ပန္လို ဘယ္လိုေျပာလဲ

တစ္ခါက အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမွာ မားကတ္တင္းစိတ္ဝင္စားပါတယ္ဆိုၿပီး ေျဖခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ စစ္ေဆးသူကျပန္ေမးလိုက္တာက မားကတ္တင္းဆို ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးလို႔ထင္လဲတဲ့။

ကိုယ္ကိုတိုင္က မားကတ္တင္းဆိုရင္ ေစ်းကြက္ပိုင္းပဲလို႔ထင္ၿပီး၊ အေသးစိတ္ခြဲျခားပုံေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူးေလ။

မားကတ္တင္း ဆို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္လို႔ပဲ သိခဲ့တာဆိုေတာ့ ေျဖဖို႔အခက္ၾကဳံတာေပါ့။

ဖ်တ္ကနဲစဥ္းစားမိတာက သုံးစြဲသူေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပမာဆိုရင္営業、経営 လိုမ်ိဳးအလုပ္ပါလို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။

တကယ္တမ္း အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖတဲ့အခါ မိမိေမၽွာ္မွန္းအလုပ္ေနရာကို ဘာေၾကာင့္ေရြးလိုက္တာလဲ။ အဲဒီအလုပ္က ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးလို႔ထင္လဲ ဆိုၿပီး ေမးခြန္းမ်ားထပ္ေမးေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ- စားေသာက္ဆိုင္မွာလုပ္ရင္ ဘယ္လိုအလုပ္ကို တာဝန္ယူတာလဲ။

ဟင္းခ်က္တာလား၊ စားပြဲထိုးလား စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။

ခဏခဏေမးေလ့ရွိတာက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွာ ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ”

ျပန္ေျဖရင္ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာ တျခား အဓိပၸာယ္ထြက္တာက တစ္ျခားျဖစ္တာေတြ ၾကဳံရပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း ခဏခဏ လြဲခဲ့လို႔ပါ။

“ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ပန္လို အလုပ္ေနရာေလးေတြကို ဘယ္လိုေျပာတယ္။ အဲ့အလုပ္က အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ဘာလုပ္ရတာလဲ။”


မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား ခြဲတာကေတာ့ ဒီလိုပါ။

事務(じむ)・オフィス系(けい)

႐ုံးထိုင္လုပ္ငန္း၊ အေထြေထြ႐ုံးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

販売(はんばい)・営業(えいぎょう)・飲食(いんしょく)・サービス系(けい) 

အေရာင္းအဝယ္၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

IT・エンジニア系(けい)   

အိုင္တီ၊ အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

WEB・クリエイター系(けい) 

အင္တာနက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းတီထြင္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

医療(いりょう)・介護(かいご)・研究(けんきゅう)・教育(きょういく)系(けい)

ေဆးကုသေရး၊သူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားေရး အမ်ိဳးအစား

工場(こうじょう)・軽作業(けいさぎょう)・物流(ぶつりゅう)・土木(どぼく)系(けい)

စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အလုပ္(ကုန္ပစၥည္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထုပ္ပိုးေရးပိုင္း)၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သစ္သားႏွင့္ ေျမ( ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္း၊ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္း) အမ်ိဳးအစား


ပထမဆုံး ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ေျပာပါမယ္ေနာ္

 事務(じむ)・オフィス系(けい)

အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လိုအပ္မယ့္ အေျခခံ အရည္အခ်င္းက???

No.事務(じむ)・オフィス系(けい)
Office-related occupations
Skills
1一般(いっぱん)事務(じむ)・OA事務(じむ)
Office Work
N3၊N2၊N1
+
Microsoft office
2人事(じんじ)
Human Resource
N3၊N2၊N1
+
Computer skills
3秘書(ひしょ)
Secretary
N1 ~
+
computer skills
4経理(けいり)・会計(かいけい)・財務(ざいむ)
Accounting Management
N3၊N2၊N1

certificate
+
microsoft excel and other
5受付(うけつけ)
Reception (information)
N3၊N2၊N1
6コールセンター
Call Center
N2၊N1
+
speaking skills
7マーケティング
Marketing
N2၊N1
+
knowledge
analysis

一般(いっぱん)事務(じむ)・OA事務(じむ)
႐ုံးထိုင္လုပ္ငန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳလုပ္ကိုင္တဲ့ ႐ုံးလုပ္ငန္း။ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္၊ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကေန စီးပြားေရးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရတဲ့အလုပ္။ ကုမၸဏီမွာပဲ ေအးေအးေဆးေဆး အလုပ္လုပ္ရတာမ်ားပါတယ္။

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း (အေျခခံေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ သိထားရမယ္)

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N3အထက္)

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံႏွင့္အထက္ တတ္ကၽြမ္းရ ( Microsoft word,excel)

人事(じんじ)
ဝန္ထမ္းေရးရာပိုင္းေပါ့ေနာ္။ဒီအပိုင္းကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ မ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေခၚယူတာကအစ ဝန္ထမ္းအဆင္ေျပေျပအလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရတာ။ စီမံဌာနေပါ့

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N3၊N2၊N1)

ကြန္ပ်ဴတာတတ္ကၽြမ္းရ ( Microsoft word,excel)

အေတြ႕အၾကဳံရွိသူ ခန႔္တာမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း ေကာင္းမြန္ရင္ ပိုအဆင္ေျပ

စာစီစာရိုက္မွအစ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာစီမံျခင္း၊အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြဲျခင္း၊ဝန္ထမ္းေရးရာမွန္သမၽွ

秘書(ひしょ)
အႀကီးအကဲရဲ့ လက္ေထာက္၊ ။ လုပ္ငန္းပိုင္း အခ်ိန္ခြဲျခမ္းစီမံတာကအစ၊ စာရြက္စာတမ္းပိုင္း စစ္ေဆးရတာေတြအထိ ။ဂ်ပန္မွာေတာ့ ဒီအလုပ္ေနရာက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားပါတယ္။

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N1အထက္)

ကြန္ပ်ဴတာ

ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း နားလည္

経理(けいり)・会計(かいけい)・財務(ざいむ)
႐ုံးဘ႑ာေရး၊ စာရင္းအင္း စသျဖင့္

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N3၊N2၊N1)

ကၽြန္ပ်ဴတာ (စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ)

စာရင္းအင္းအေထာက္အကူျပဳ လက္မွတ္၊ လိုင္စင္ (သို႔) certificate

受付(うけつけ)
ေကာင္တာမွာ တာဝန္ယူရပါတယ္။

ဧည့္သည္လာရင္ ဧည့္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရ။

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N2၊N1)

ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုေတာ့ စကားေျပာဆိုတတ္မွ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။

コールセンター
ဖုန္းေအာ္ပေရတာ၊ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရမွာပါ။

ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့အေနႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ရတာရွိသလို၊ လုပ္ငန္းအခ်ိတ္အဆက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္စကားေျပာနိုင္ရမွာပါ။

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N2၊N1)

ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရ

マーケティング  ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္
マーケッター
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးပညာရွင္(လူပုဂၢိဳလ္ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္)

ဂ်ပန္မွာ မားကတ္တင္းလို႔ေျပာလိုက္ရင္営業ပိုင္းႏွင့္ နည္းနည္းေတာ့ကြာပါတယ္။

မားကတ္တင္းဆိုရင္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို

စုစည္းမယ္။

စီစစ္မယ္။

သုံးသပ္မယ္။

ေနာက္ဆုံး အသုံးခ်ေစမယ္ ဆိုတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံေရးအပိုင္းလို႔လည္း ေျပာနိုင္ပါတယ္။ဂ်ပန္မွာေတာ့ Web Marketing ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကို အသုံးခ်ၿပီး analysis။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနည္းကေတာ့ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီၾကဘူးေပါ့။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ အျမဲရွာေဖြေနတာေပါ့။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသမားလို႔ ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။

လိုအပ္တာကေတာ့

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ manner အျပဳအမူဗဟုသုတ၊စည္းမ်ဥ္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (ဂ်ပန္စာ N2၊N1)

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္စြမ္း

အေထာက္အကူျပဳ လက္မွတ္ (မရွိရင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္)

က်န္အလုပ္အကိုင္အသုံးအႏႈန္းေလးေတြကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ပါတ္မွ တင္ဆက္ေပးပါမယ္ေနာ္။

ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပါင္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ။

ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္

iKa
အလုပ်နေရာအမျိုးမျိုး ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောလဲ

တစ်ခါက အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ မားကတ်တင်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီး ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တော့ စစ်ဆေးသူကပြန်မေးလိုက်တာက မားကတ်တင်းဆို ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလို့ထင်လဲတဲ့။

ကိုယ်ကိုတိုင်က မားကတ်တင်းဆိုရင် စျေးကွက်ပိုင်းပဲလို့ထင်ပြီး၊ အသေးစိတ်ခွဲခြားပုံတော့ သေချာမသိဘူးလေ။

မားကတ်တင်း ဆို စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်လို့ပဲ သိခဲ့တာဆိုတော့ ဖြေဖို့အခက်ကြုံတာပေါ့။

ဖျတ်ကနဲစဉ်းစားမိတာက သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာဆိုရင်営業、経営 လိုမျိုးအလုပ်ပါလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။

တကယ်တမ်း အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါ မိမိမျှော်မှန်းအလုပ်နေရာကို ဘာကြောင့်ရွေးလိုက်တာလဲ။ အဲဒီအလုပ်က ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလို့ထင်လဲ ဆိုပြီး မေးခွန်းများထပ်မေးလေ့ရှိပါတယ်။

ဥပမာ- စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်ရင် ဘယ်လိုအလုပ်ကို တာဝန်ယူတာလဲ။

ဟင်းချက်တာလား၊ စားပွဲထိုးလား စသဖြင့်ပေါ့နော်။

ခဏခဏမေးလေ့ရှိတာက “ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ”

ပြန်ဖြေရင် ကိုယ်ပြောချင်တာ တခြား အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာက တစ်ခြားဖြစ်တာတွေ ကြုံရပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ခဏခဏ လွဲခဲ့လို့ပါ။

“ဒါ့ကြောင့် ဂျပန်လို အလုပ်နေရာလေးတွေကို ဘယ်လိုပြောတယ်။ အဲ့အလုပ်က အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ဘာလုပ်ရတာလဲ။”


များသောအားဖြင့် အလုပ်အမျိုးအစား ခွဲတာကတော့ ဒီလိုပါ။

事務(じむ)・オフィス系(けい)

ရုံးထိုင်လုပ်ငန်း၊ အထွေထွေရုံးလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

販売(はんばい)・営業(えいぎょう)・飲食(いんしょく)・サービス系(けい) 

အရောင်းအဝယ်၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

IT・エンジニア系(けい)   

အိုင်တီ၊ အိုင်တီအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

WEB・クリエイター系(けい) 

အင်တာနက်နှင့် ဒီဇိုင်းတီထွင်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား

医療(いりょう)・介護(かいご)・研究(けんきゅう)・教育(きょういく)系(けい)

ဆေးကုသရေး၊သူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး၊သုတေသနနှင့် သင်ကြားရေး အမျိုးအစား

工場(こうじょう)・軽作業(けいさぎょう)・物流(ぶつりゅう)・土木(どぼく)系(けい)

စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပ်(ကုန်ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုပ်ပိုးရေးပိုင်း)၊ ကုန်တင်ကုန်ချပို့ဆောင်ရေး၊ သစ်သားနှင့် မြေ( ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်း၊ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်း) အမျိုးအစား


ပထမဆုံး ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အမျိုးအစားတွေကို ပြောပါမယ်နော်

 事務(じむ)・オフィス系(けい)

အလုပ်အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်မယ့် အခြေခံ အရည်အချင်းက???

No.事務(じむ)・オフィス系(けい)
Office-related occupations
Skills
1一般(いっぱん)事務(じむ)・OA事務(じむ)
Office Work
N3၊N2၊N1
+
Microsoft office
2人事(じんじ)
Human Resource
N3၊N2၊N1
+
Computer skills
3秘書(ひしょ)
Secretary
N1 ~
+
computer skills
4経理(けいり)・会計(かいけい)・財務(ざいむ)
Accounting Management
N3၊N2၊N1

certificate
+
microsoft excel and other
5受付(うけつけ)
Reception (information)
N3၊N2၊N1
6コールセンター
Call Center
N2၊N1
+
speaking skills
7マーケティング
Marketing
N2၊N1
+
knowledge
analysis

一般(いっぱん)事務(じむ)・OA事務(じむ)

ရုံးထိုင်လုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုလုပ်ကိုင်တဲ့ ရုံးလုပ်ငန်း။ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြုလုပ်ပြင်ဆင်၊ ဒေတာအချက်အလက်တွေကနေ စီးပွားရေးဖြစ်မြောက်အောင် အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင်ရတဲ့အလုပ်။ ကုမ္ပဏီမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လုပ်ရတာများပါတယ်။

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း (အခြေခံလောက်ဖြစ်ဖြစ် သိထားရမယ်)

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N3အထက်)

ကွန်ပျူတာအခြေခံနှင့်အထက် တတ်ကျွမ်းရ ( Microsoft word,excel)

 人事(じんじ)

ဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူတာကအစ ဝန်ထမ်းအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးရတာ။ စီမံဌာနပေါ့

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N3၊N2၊N1)

ကွန်ပျူတာတတ်ကျွမ်းရ ( Microsoft word,excel)

အတွေ့အကြုံရှိသူ ခန့်တာများ

ဝန်ဆောင်မှုပိုင်း ကောင်းမွန်ရင် ပိုအဆင်ပြေ

စာစီစာရိုက်မှအစ ဝန်ထမ်းများလစာစီမံခြင်း၊အချိန်စာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ဝန်ထမ်းရေးရာမှန်သမျှ

 秘書(ひしょ)

အကြီးအကဲရဲ့ လက်ထောက်၊ ။ လုပ်ငန်းပိုင်း အချိန်ခွဲခြမ်းစီမံတာကအစ၊ စာရွက်စာတမ်းပိုင်း စစ်ဆေးရတာတွေအထိ ။ဂျပန်မှာတော့ ဒီအလုပ်နေရာက ဂျပန်လူမျိုးများပါတယ်။

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N1အထက်)

ကွန်ပျူတာ

ဝန်ဆောင်မှုပိုင်း နားလည်

 経理(けいり)・会計(かいけい)・財務(ざいむ)

ရုံးဘဏ္ဍာရေး၊ စာရင်းအင်း စသဖြင့်

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N3၊N2၊N1)

ကျွန်ပျူတာ (စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ)

စာရင်းအင်းအထောက်အကူပြု လက်မှတ်၊ လိုင်စင် (သို့) certificate

 受付(うけつけ)

ကောင်တာမှာ တာဝန်ယူရပါတယ်။

ဧည့်သည်လာရင် ဧည့်ခံ ဝန်ဆောင်မှုပေးရ။

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N2၊N1)

ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုတော့ စကားပြောဆိုတတ်မှ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။

 コールセンター

ဖုန်းအော်ပရေတာ၊ ဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အနေနှင့် ဖုန်းဆက်သွယ်ရတာရှိသလို၊ လုပ်ငန်းအချိတ်အဆက်နှင့် ဆက်သွယ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကတော့ တော်တော်စကားပြောနိုင်ရမှာပါ။

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N2၊N1)

ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရ

 マーケティング  စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်

マーケッター

စျေးကွက်စီးပွားရေးပညာရှင်(လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်)

ဂျပန်မှာ မားကတ်တင်းလို့ပြောလိုက်ရင်営業ပိုင်းနှင့် နည်းနည်းတော့ကွာပါတယ်။

မားကတ်တင်းဆိုရင် စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကို

စုစည်းမယ်။

စီစစ်မယ်။

သုံးသပ်မယ်။

နောက်ဆုံး အသုံးချစေမယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။

စီမံရေးအပိုင်းလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့ Web Marketing ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး analysis။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းကတော့ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူညီကြဘူးပေါ့။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ အမြဲရှာဖွေနေတာပေါ့။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသမားလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။

လိုအပ်တာကတော့

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ manner အပြုအမူဗဟုသုတ၊စည်းမျဉ်း

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ဂျပန်စာ N2၊N1)

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်း

အထောက်အကူပြု လက်မှတ် (မရှိရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်)

ကျန်အလုပ်အကိုင်အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတော့ နောက်တစ်ပါတ်မှ တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်။

နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။

ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်

iKa

 

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗