ေရပန္းစား စကားလံုး : ဂ်ပန္စာ? ဗန္းစကား???

ေခတ္ေပၚစကား၊ေရပန္းစားစကားလုံးကို ဆုေပးတယ္ဆိုေတာ့ အဓိပၸါယ္ရွိရဲ့လားလို႔ စဥ္းစားနိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာက Continue Reading