နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1)

နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1) 【Zawgyi】⇒ 2018ခုႏွစ္6လပိုင္း7လပိုင္းတြင္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏ Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】Human Resocia Co., Ltd.ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ ⇒GIT Website Continue Reading