အလုပ္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ဂ်ပန္လို ဘယ္လိုေျပာလဲ 2

အလုပ္ေနရာအေၾကာင္းအဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္စကားလုံးက ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘာေတြလုပ္ရတာလဲ။ အရင္တစ္ပါတ္က Continue Reading

ထရိန္နင္ဗီဇာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရာဝယ္ အပိုင္း(၂) : Technical Intern Training ②

ယခင္တစ္ပါတ္က ထရိန္နင္အလုပ္သင္အေၾကာင္း ဆက္ေရးခ်င္ပါေသးတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါဦးေနာ္။ အဆက္ကို Continue Reading